Våtmarker
Värmlands Säby kommer under kommande år med start 2019 att påbörja förstudier för att anlägga nya våtmarker på fastigheten. Detta för att ytterligare öka den biologiska mångfalden på området. Eventuellt kommer detta även att kunna fånga upp och minska en del av utsläpp som sker i närområdet. Vid positiva utfall av dessa förstudier bedöms naturlivet kring Värmlands Säby påverkas mycket positivt.

Pengar till dessa förstudier har vi fått b la av EU.

Rovdjursstängsel
För att kunna fortsätta hålla markerna kring Värmlands Säby öppna har vi ett antal får som betar på markerna. För att dessa inte skall utsättas för eventuella angrep av rovdjur har vi satt upp s k rovdjursstängsel. Medel för detta har vi fått av b la EU.