Våtmark
Under 2020 har en av tidigare förstudier lett till att en våtmark har kunnat anläggas på fastigheten. Våtmarken beräknas klar under 2021. Denna våtmark kommer utöver att bidra till den biologiska mångfalden också att hjälpa till att rena vattnet från utsläpp i närområdet.

Medel till denna våtmark kommer från b la EU

Förstudier inför våtmarksanläggningar
Värmlands Säby har med start 2019 påbörjat förstudier för att anlägga nya våtmarker på fastigheten. Detta för att ytterligare öka den biologiska mångfalden på området. Eventuellt kommer detta även att kunna fånga upp och minska en del av utsläpp som sker i närområdet. Vid positiva utfall av dessa förstudier bedöms naturlivet kring Värmlands Säby påverkas mycket positivt.

Pengar till dessa förstudier har vi fått b la av EU.

Rovdjursstängsel
För att kunna fortsätta hålla markerna kring Värmlands Säby öppna har vi ett antal får som betar på markerna. För att dessa inte skall utsättas för eventuella angrep av rovdjur har vi satt upp s k rovdjursstängsel. Medel för detta har vi fått av b la EU.

Natur & Kulturvärden i skogen
På Värmlands Säby finns Värmlands största ekskog som med hjälp av medel från EU via stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling)
har gallrats för att öka natur och kulturvärdena. Utgångsläget har varit en ekskog med inslag av triviallöv i form av björk, asp och klibbal med underväxt av hassel, rönn och hägg. Historiskt sett har området betats. Målbilden har varit en grov ekskog med betesprägel där kronorna kan breda ut sig med ett högt inslag av död ved av både ek och triviallöv.

Utveckling av natur och kulturmiljöer
Värmlands Säby har under våren 2020 renoverat en kallmurad stenmur som omgärdar gården. Muren är i sitt ursprung från 1700-talet och har återställts till sitt ursprungliga skick. Muren är byggd av gråsten (granit och gnejs) och de mesta av stenen kommer från området kring gården. Medel till denna renovering har gården erhållit b la från Eu landsbygdsprogram via stödet bidrag till utveckling av natur och kulturmiljöer.